Smluvní podmínky

 

Obecné smluvní podmínky serveru tradeserver.cz

Server je plněn funkční, avšak z důvodu optimalizace jeho nastavení probíhá dočasně jeho zkušební provoz a inzerce je bezplatná.

 

1. Úvodní ustanovení

Společnost Tradeserver s.r.o. se sídlem Svatokopecká 922, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 091  83 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 82314 (dále jen „Tradeserver“) je oprávněným provozovatelem internetového serveru tradeserver.cz, dostupného na internetové adrese https://www.tradeserver.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru Tradeserver.cz dostupného na adrese www.tradeserver.cz (dále jen „Server“).
Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů vzájemná práva a povinnosti mezi společností Tradeserver a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu a s poskytovanými Službami.
Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
Ceník udává konkrétní cenu za Inzerci.

Inzerát znamená stručné textové sdělení, které je za úplatu zveřejněno na Serveru

Inzerce znamená úplatné zveřejňování Inzerátu (upoutávky) na nabídku stavebního materiálu k prodeji, nebo na poptávku stavebního materiálu ke koupi.

Kontaktní údaje jsou údaje o konkrétním Uživateli v jeho Inzerátu, které jsou zveřejňovány se souhlasem tohoto Uživatele za účelem jeho propojení s konkrétním Zájemcem jako kupujícím ve věci inzerce na prodej stavebního materiálu, anebo jako prodávajícím ve věci inzerce na nákup stavebního materiálu.

Osobní údaje mají význam podle Zásad zpracování osobních údajů.

Plnění znamená plnění spojené s Inzercí poskytovanou na Serveru.

Právní servis (bude doplněno, služba není aktuálně dostupná – připravuje se)

Přístupové údaje tvoří sada informací potřebných pro přihlášení do Uživatelského účtu a jsou tvořeny emailem a heslem.

Registrace je postup založení Uživatelského účtu stanovený v těchto Obchodních podmínkách.

Registrační údaje jsou údaje, které je Uživatel povinen uvést pro registraci – založení Uživatelského účtu.

Server znamená internetový server tradeserver.cz dostupný na internetové adrese https://www.tradeserver.cz.

Služba mají význam dle smyslu v ust. čl. 2 odst. 1 těchto Obchodních podmínek.

Smlouva má význam dle smyslu v ust. čl. 2 odst. 2 těchto Obchodních podmínek.

Stavební materiál znamená asfaltový racyklát, betonový recyklát, beton, cihly, písek, recyklovaná zemina, stavební suť, štěrkodť, zemina a kamení aj.

Tradeserver má význam dle smyslu v ust. čl. 1 odst. 1 těchto Obchodních podmínek.

Uživatel je osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet za účelem podání inzerátu na prodej nebo nákup stavebního materiálu.

Uživatelský účet je součást Serveru s názvem „můj tradeserver“, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli za podmínek stanovených v těchto OP a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů, a se kterou jsou splněna zejména práva Uživatele uvedená na Serveru.

Zájemce je osoba, která prostřednictvím Serveru získá informace zveřejněné v Inzerátu, bez ohledu na to, zda následně dojde mezi ním a konkrétním Uživatelem k uzavření kupní smlouvy na stavební materiál dle konkrétního Inzerátu; má se však za to, že zájemce usiluje o získání informací za účelem uskutečnění nákupu stavebního materiálu nabízeného prostřednictvím Inzerátu ve věci prodeje stavebního materiálu, nebo prodeje stavebního materiálu poptávaného prostřednictvím Inzerátu ve věci nákupu stavebního materiálu.

Zvláštní obchodní podmínky

Zásady zpracování osobních údajů
Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies
Obchodní podmínky služby Inzerce (bude doplněno po ukončení zkušebního provozu Serveru)
Obchodní podmínky služby Právní servis (služba není aktuálně dostupná – připravuje se)


2. Poskytované služby

Tradeserver nabízí Uživateli na Serveru za úplatu tyto služby:
a)     Inzerci ve věci prodeje stavebního materiálu (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce a Ceník dostupný na Serveru, Inzerce je poskytována po dobu zkušebního provozu Serveru bez úplatně);

b)     Inzerci ve věci nákupu stavebního materiálu (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce a Ceník dostupný na Serveru, Inzerce je poskytována po dobu zkušebního provozu Servru bez úplatně);

c)     Právní servis (blíže viz Obchodní podmínky služby Právní servis, služba není aktuálně dostupná – připravuje se)

(dále jen „Služba“ nebo „Služby“).

 

Pokud mezi Uživatelem a společností Tradeserver vznikne na základě objednávky Služby dle Zvláštních obchodních podmínek smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva těmito Obchodními podmínkami, Ceníkem dostupným na Serveru a příslušnými Zvláštními obchodními podmínkami.
Upozornění: podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku; zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Uživatelský účet

Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Uživatelský účet za účelem objednávání Služeb uvedených v čl. 2. odst. 1 písm. a), b) a c) těchto Obchodních podmínek; Službu uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. c) těchto Obchodních podmínek lze objednat jen jako Službu doplňkovou, tedy pod podmínkou, že je objednána zároveň Služba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo b) těchto Obchodních podmínek.
Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Serveru
a)     zvolí „Přihlásit“ a dále „Registrovat“,

b)     vyplní povinné registrační údaje (jméno, příjmení, firemní údaje, adresu pro doručování, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, přístupové údaje) a následně zvolí „Registrovat“,

c)     potvrdí souhlas s podmínkami Serveru (tzn., že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, a že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů),

d)     prohlásí, že je vlastníkem nabízeného stavebního materiálu inzerovaného k prodeji nebo bude koncovým uživatelem poptávaného stavebního materiálu inzerovaného k nákupu,

e)     prohlásí, že souhlasí s tím, že Kontaktní údaje v Inzerátu budou veřejně přístupné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou email a heslo. Uživatel i společnost Tradeserver jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany společnosti Tradeserver.
Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Tradeserver, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude činit společnost Tradeserver zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu.
V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně v sekci Serveru „Můj tradeserver“ aktualizovat.
Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@tradeserver.cz.
Společnost Tradeserver je oprávněna zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek.

4. Zadání Inzerátu

Uživatel zadá Inzerát na Serveru tak, že
a)     že po přihlášení do Uživatelského účtu zvolí „Vložit inzerát“,

b)     vyplní název Inzerátu,

c)     zadá, zda se jedná o nabídku nebo objednávku stavebního materiálu,

d)     určí jeden druh stavebního materiálu z nabídky, nebo uvede jiný druh podle vlastního popisu,

e)     určí množství zadaného jednoho druhu stavebního materiálu,

f)      určí cenu zadaného jednoho druhu stavebního materiálu,

g)     určí, zda je stavební materiál nabízen, nebo poptáván s nakládkou, nebo bez nakládky,

h)     určí termín plnění,

i)      určí přesnou lokaci stavebního materiálu v mapě (místo prodeje, nebo místo poptávky),

j)      vloží doplňující údaje do kolonky „Popis“,

k)     může vložit fotografii stavebního materiálu,

l)      zvolí „Uložit inzerát“.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Inzerát lze vytvořit jen v českém nebo slovenském jazyce.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě jednoho Inzerátu lze inzerovat vždy jen jeden druh stavebního materiálu, že Uživatelem uvedené údaje musí být určité a úplné a že do kolonky „Popis“ nelze uvádět odkazy typu „více informací na e-mailu“ apod.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Inzerát bude na Serveru bezplatně zveřejněn po dobu, kterou zadá v Inzerátu a následně nejdéle po dobu pěti (5) pracovních dnů. Následně společnost Tradeserver Inzerát odstraní a informuje o tom Uživatele na jeho e-mailovou adresu.
Uživatel je oprávněn odstranit svůj Inzerát kdykoliv.
Uživatel bere na vědomí, že společnost Tradeserver pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem a Zájemcem a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených stavebních materiálů.
Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití Kontaktních údajů Uživatele uvedených v Inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
Společnost Tradeserver neodpovídá za jednání Uživatelů a Zájemců a za způsob jakým Služby využívají a za jejich případné zneužití.
Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci. 
Uživatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje společnosti Tradeserver oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely společnosti Tradeserver (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně. 
V případě, že společnost Tradeserver bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo jí vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Uživatel nahradit společnosti Tradeserver veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci. 
Společnost Tradeserver si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
Jsou v rozporu s právním řádem České republiky.
Jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek.
Jedná se o inzerci ve věci prodeje nebo nákupu stavebního materiálu zprostředkovatele (tj. osoby, která není vlastníkem stavebního materiálu inzerovaného k prodeji, nebo osoby, která se nestane koncovým uživatelem stavebního materiálu poptávaného k nákupu nebo má společnost Tradeserver důvodné podezření, že se o takový Inzerát jedná).
Svým obsahem odporují oprávněným zájmům společnosti Tradeserver.

5. Zprávy zasílané skrze Server

Společnost Tradeserver si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům.
Uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany společnosti Tradeserver zaznamenávány veškeré zprávy zasílané Uživatelům prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.
6. Zasílání obchodních sdělení

Uživateli mohou být prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení související se službami, stavebním materiálem nebo společností Tradeserver v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně na adrese sídla společnosti Tradeserver nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.
Vyjádří-li s tím Uživatel při Registraci Uživatelského účtu výslovný souhlas, Uživateli mohou být Uživateli zasílána obchodní sdělení obchodních partnerů společnosti Tradeserver. Tento souhlas je Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti Tradeserver nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení
Uživatel souhlasí návštěvou Serveru a/nebo užíváním Uživatelského účtu s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Tradeserver a nedílnou součástí Smluv.
Právní vztahy mezi společností Tradeserver a Uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
Společnost Tradeserver není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem a společností Tradeserver ke sporu, má takový Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů je takový Uživatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.
Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných společností Tradeserver neustále vyvíjí, bere Uživatel na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Společnost Tradeserver je povinna informovat Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Uživatelského účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Uživatel nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi společnosti Tradeserver. Takto provedenou výpověď je možné adresovat společnosti Tradeserver buď na adresu společnosti Tradeserver určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail:info@tradeserver.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena společnosti Tradeserver výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny právních předpisů, a/nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020
Kontaktní údaje společnosti Tradeserver:
Adresa pro doručování a sídlo společnosti:

Tradeserver s.r.o., Svatokopecká 922, 783 53 Velká Bystřice

Datová schránka: m5s7xt5

Adresa elektronické pošty: info@tradeserver.cz

Telefon: +420 603 145 449