Soukromí

Zásady zpracování osobních údajů
 
Seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů

Společnost Tradeserver s. r. o., se sídlem Svatokopecká 922, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 091  83 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 82314 (dále jen „Tradeserver“) provozovatel internetového serveru tradeserver.cz, dostupného na internetové adrese https://www.tradeserver.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je naší prioritou.

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů mají níže uvedené termíny následující význam:

Osobními údaji jsou jakékoli znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se např. o jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail atd.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.

1. Správce

Společnost Tradeserver je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek tradeserver.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu info@tradeserver.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje

Společnost Tradeserver zpracovává následující kategorie osobních údajů k těmto účelům:

 

·       Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající (tzv. OSVČ), místo podnikání, IČ, DIČ: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely

·       Osobním údaje fyzické osoby jako zástupce nebo zaměstnance právnické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail): plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely

·       Jméno a příjmení fyzické osoby nepodnikající, místo trvalého pobytu, datum narození: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely

·       Číslo účtu: plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely

·       IP adresa: zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření

·       E-mail: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely

·       Telefon: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení

·       Hlasový záznam telefonních hovorů: zpracování na základě souhlasu, zlepšení kvality poskytovaných služeb

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely:

plnění smluvního vztahu
zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům)
zlepšení kvality poskytovaných služeb (hovory na linku „zákaznická péče“ s vaším souhlasem za tímto účelem můžeme monitorovat)
provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy)
zasílání obchodních sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit)
účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)

4. Doba uchování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je společnost Tradeserver povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:

plnění smluvního závazku – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění
zlepšení kvality poskytovaných služeb - max. 6 měsíců
provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let
zasílání obchodních sdělení - max. 1 rok po udělení souhlasu
účetní účely - 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění
daňové účely – 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění

5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Tradeserver a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

IT specialisté zajišťující provoz webových stránek tradeserver.cz, marketingové analýzy a e-mailing
poskytovatelé platebních služeb,
obchodní partneři zajišťující realizaci doplňkových služeb (např. advokáti)

6. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností Tradeserver jako správcem (dále jen „Správce“) máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace o:

·       účelu zpracování

·       kategoriích dotčených osobních údajů

·       příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

·       plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby

·       zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás

·       použitém postupu pokud dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, jakož i významu a předpokládaným důsledků takového zpracování pro Vás

Právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

·       Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

·       Odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

·       Vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení.

·       Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

·       Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

·       Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

·       Popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit.

·       Zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů.

·       Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·       Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, je-li zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a provádí-li se automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

·       zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

·       zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Při realizaci Vašich práv se obracejte na e-mail info@tradeserver.cz, na telefonní číslo: +420 603 145 449, nebo dopisem na adresu sídla společnosti.

7. Cookies

S informace o používání cookies na našich webových stránkách se můžete seznámit v souboru: Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

8. Sběr provozních a jiných dat

Společnost Tradeserver nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž další údaje, na základě kterých není možné uživatele webové stránky a/nebo aplikace (ať už registrované a/nebo neregistrované) jakkoliv identifikovat (dále jen „ostatní data“).

Tato ostatní data slouží k zasílání notifikací na dané zařízení a usnadňují opravy chyb v kódu aplikace a/nebo webové stránky. Jedná se zejména o:

ID zařízení (UDID)
FCM token
datum a čas prvního přístupu
datum a čas posledního přihlášení
platforma (Android/iOS)
model zařízení
verze mobilní aplikace
Dále sbíráme rovněž analytická data a informace o používání aplikace/webové stránky; jedná se zejména o údaje vztahující se k:

návštěvnosti určité sekce
počtu „kliknutí“ na určité tlačítko webové stránky/aplikace.
Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potencionálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání.

Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat. Pokud uživatel aplikaci odinstaluje a opět nainstaluje, jsou vygenerovány nové údaje.

 

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 

1. Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Společnost Tradeserver s. r. o., se sídlem Svatokopecká 922, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 091  83 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 82314 (dále jen „Tradeserver“) provozovatel internetového serveru tradeserver.cz, dostupného na internetové adrese https://www.tradeserver.cz (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, využívá na těchto webových stránkách soubory cookie za následujícím účelem:
●      měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

●      fungování webových stránek

●      cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří souhlas

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@tradeserver.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této možnosti naleznete na konci tohoto dokumentu.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii.
Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování.
Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce.
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Google Inc., externí dodavatelé IT služeb.

2. Co jsou to soubory cookies

Jedná se o malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

3. Jaké soubory cookie využíváme

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich životnosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

●       konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

●       trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

●       marketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení a remarketing (resp. retargeting)

●       analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

●       nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách jsou použity tyto cookies:

●       Důležité cookies – umožňují vám pohybovat se na webových stránkách a využívat všechny jejich funkce; jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu

●       Funkční cookies - zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli

●       Analytické cookies - pomáhají zlepšit výkon webových stránek.

●       Google Analytics